Vitanature+
Vitanature+
หน้าหลักผลิตภัณฑ์บทความเกี่ยวกับเราติดต่อเรา
Term & Conditions
Privacy Policy

ข้อตกลงและเงื่อนไข

บริษัท อาร์เอส ลิฟเวลล์ จำกัด “บริษัท” มีความตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัท คู่ค้า ผู้รับจ้าง พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้มาขอเข้า-ออกสถานที่ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทจะได้รับความคุ้มครอง สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศฉบับนี้ใช้เพื่อแจ้งให้ท่านเจ้าของข้อมูลได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการ ของท่าน ถูกต้องตามกฎหมายและมีมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

1. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และหลักในการประมวลผล

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • 1.1 เพื่อบริการให้ตรงตามความต้องการของท่าน
 • 1.2 เพื่อปฏิบัติตามสัญญา ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงระหว่างกัน
 • 1.3 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 • 1.4 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ มาตรการรักษาความปลอดภัย การรับเรื่องร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • 1.5 เพื่อการดำเนินการอื่นใด เช่น การจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ การปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการจัดเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย เช่น

 • 2.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง
 • 2.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์
 • 2.3 ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต
 • 2.4 ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ประวัติการสั่งซื้อสินค้า
 • 2.5 ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP address MAC address Cookie ID
 • 2.6 ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลการสมัครงาน การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้ไว้กับบริษัท

3. แหล่งที่มาของข้อมูล

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งใดบ้าง

 • 3.1 จากท่านโดยตรง เช่น ข้อมูลที่ท่านกรอกลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน หรือข้อมูลที่ได้จากการที่มีการใช้บริการติดต่อกับบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท การติดต่อ เยี่ยมชม ค้นหา ผ่านเว็บไซต์ ผ่านทาง Call Center หรือช่องทางอื่นๆ ของบริษัท ตลอดจนข้อมูลในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในแพตฟอร์ม การทำสำรวจ งานสัมนา และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โฆษณา
 • 3.2 เทคโนโลยีการติดตาม เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • 3.3 บุคคลภายนอก เช่น หน่วยงายรัฐ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการข้อมูล โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการโฆษณา ตัวแทน นายหน้า และคนกลางอื่น ๆ

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลที่สาม

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลต่อไปนี้

 • 4.1 บริษัทย่อย
 • 4.2 พันธมิตรทางธุรกิจ
 • 4.3 ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ให้บริการทั้งในและต่างประเทศ
 • 4.4 หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ให้เสร็จสิ้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่า ซึ่งอาจมีกำหนดประมาณ 5 – 10 ปีหรือเกินกว่านั้นเท่าที่จำเป็น เช่น ตามอายุความที่กฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินคดี หรือเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่กำกับดูแล

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ผู้ใช้งานมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่านที่อยู่ในความควบคุมดูแลของบริษัท ดังต่อไปนี้

 • 6.1 การขอแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล
 • 6.2 การขอเข้าถึง และขอสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคล
 • 6.3 การขอให้เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น
 • 6.4 การขอจำกัดหรือระงับการใช้
 • 6.5 การขอปฏิเสธการประมวลผล ท่านสามารถขอ
 • 6.6 การขอยกเลิกความยินยอม
 • 6.7 การร้องเรียนท่านสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าว ผ่านแบบคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกรอกข้อมูลและส่งให้กับบริษัททางช่องทางการติดต่อด้านล่าง ทั้งนี้การขอใช้สิทธิข้างต้นอาจทำให้ท่านไม่สามารถทำธุรกรรมหรือรับบริการจากบริษัทได้หรืออาจทำให้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

7. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อบริษัทที่รายละเอียดของบริษัทฯ

 • ชื่อ: บริษัท อาร์เอส ลิฟเวลล์ จำกัด
 • ที่อยู่: 27 อาคาร อาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ชั้น 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • ช่องทางการติดต่อ: อีเมลล์ dpo@rs.co.th
Vitanature+

ผลิตภัณฑ์

อาหารเสริม

บำรุงเส้นผมและผิว

ชาออร์แกนิค

บริการลูกค้า

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ร้านค้าของเรา

RSMALLShopeeLazada

Terms & Conditions

Privacy Policy

Data Request Form